Izrael fizyczny i Izrael duchowy, część pierwsza

Żyjemy w świecie chorym, zadręczonym i pełnym obaw. Łapówkarstwo, wrastające podatki, bezrobocie, nierzadko spotykane porwania dzieci, przestępstwa, kradzież i gwałt, cóż bardziej banalnego w obecnej chwili? Szpitale są przepełnione, kasy ubezpieczeń społecznych u progu bankructwa. Trzeba przyznać, niestety, że obecna sytuacja nie jest idyliczna.

Dlaczego? Ludzie nie znają powodu tych rozlicznych problemów i, w konsekwencji, nie znają rozwiązania, które prowadziłoby do pokoju, radości i dobrobytu w pełnym zdrowiu. Całe narody cierpią, gdyż wykraczają przeciwko niepodważalnym prawom, ustanowionych już w czasie stworzenia świata.

Aby móc podporzątkować się tym prawom, trzeba je znać. Większość ludzi nie zna ich, niestety, a inni je lekceważą. Jednakże, to właśnie nieprzestrzeganie tych praw jest powodem wszystkich naszych problemów. Bóg uchwalił te prawa ady prowadziły one człowieka po właściwej drodze. Prawo boże definiuje grzech. Apostoł Jan pisze:

Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. (I Jan 3:4)
Bez dostatecznej znajomości prawa bożego, narażamy się na życie w grzechu. Ta niewiedza i z niej wynikające nieprzestrzeganie praw, może mieć poważne konsekwencje w naszym codziennym życiu.

Nie możemy pretendować do miana dobrego chrześcijanina, wiernego ucznia Chrystusa, bez znajomości i przestrzegania praw bożych. To one definiują dobro i zło.

Znają Państwo, bez wątpienia, dziesięć przykazań, w formie przekazanej przez Wiecznego Boga z wysokości góry Synaj. Przykazania te zostały w przeszłości mniej lub bardziej sfauszowane, ale mogą Państwo je odnaleść, w formie przekazanej prze Boga, w Bibli, króra jest niezmienną. Przykazania te są podstawą wszystkich innych praw. Definiują one relację jaką człowiek powinien mieć z Bogiem i ze swoim bliźnim. Zostały one ustanowione w celu uszczęśliwienia człowieka, przyczynienia mu pokoju i radości.

Prawo boże określa to co powinniśmy i to czego nie powinniśmy czynić, jak uniknąć przekleństw i uzyskać błogosławieństwa, jak pozostać w dobrym zdrowu. Jeśli człowiek nie dostosowuje się do tych wytycznych, dochodzi prędzej czy później do nagromadzenia sobie problemów. Szczęście uzyskuje się jedynie żyjąc w zgodzie z prawami ustanowionymi przez Boga, który jest Bogiem miłości.

Proszę popatrzeć na naturę, z pewnością stwierdzą Państwo, że jest ona rządzona pewnymi prawami! Na przykład sposób życia pszczół i mrówek; są one bardzo zorganizowane i działają poprzez instynkt, według reguł ustanowionych dla nich przez ich stwórcę. Człowiek usiłuje czasem zmusić zwierzęta do wykroczenia przeciwko tym prawom. Pewne manipulacje sprzeczne z naturą mają konsekwencje dramatyczne, takie jak choroba zwariowanych krów. Jeśli Bóg stworzył zwierzęta trawożerne, człowiek nie może bez ryzyka przekształcić je siłą w mięsożerne.

Aby żyć w pokoju, dobrobycie, zdrowiu i radości, człowiek musi przestrzegać reguł ustanowionych przez Boga, a nie żyć według swojego instynktu, czy też swojej świadomości.

Niestety, większość kościołów chrześcijańskich nie naucza tych praw bożych. Wręcz przeciwnie, uważają one, że prawa te są obalone i, że Chrystus przestrzegał ich na naszym miejcu. W każdym razie to nie Bibla tak mówi. Rzadko można usłyszeć osobę duchowną zachęcającą ludzi do studiowania Słowa Bożego i tego co rzeczywiście ono mówi. Dzieje się tak dlatego, że intencją tych mówców jest doprowadzenie do ślepego zaakceptowania doktryn swojego kościoła. Bóg nie stworzył człowieka po to by wysilał się on do przeżycia w nędzy, gwałcie i w zdegradowanym środowisku. Bóg jest miłością i w swojej miłości, ustanowił On reguły, po to by człowiek mógł uniknąć tych nieszczęść. Ale kto o tym mówi?

Jakub pisze:

Jeden jest zakonodawca i sędzia. Ten, który może zbawić i zatracić. ...(Jak. 4:12)
Tym jedynym prawodawcą jest Bóg Wszechmogący.

Bóg jest autorem wszystkich podstawowych praw, czy to praw rządzących wszechświatem, życiem na naszej planecie, czy też życiem ekonomicznym i moralnym człowieka. Nasz dobrobyt, nasze zdrowie, nasze postępowanie, wszystko jest uregulowane tymi prawami i, jeśli ich przestrzegamy, będziemy dostatno błogosławieni.

Kiedy lud znalazł się u progu ziemi obiecanej, Mojżesz zadeklarował:

Starajcie się więc czynić tak, jak rozkazał wam Pan, wasz Bóg. Nie zbaczajcie ani w prawo, ani w lewo. Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan, wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się wam dobrze powodziło i abyście długo żyli w ziemi, którą posiądziecie! (V Mojż. 5:32-33)
Obietnica ta jest ciągle aktualna, dzisiaj i na zawsze.

Wykroczenie przeciwko prawu bożemu prowadzi do cierpienia, niesprawiedliwości, biedy, nędzy i wojny. Nieszczęście jest następstwem nieposłuszeństa. Konsekwencje posłuszeństwa i nieposłuszeństwa prawom bożym wymienione są w rozdziale 26 trzeciej księgi mojżeszowej i w rozdziale 28 piątej księgi mojżeszowej. Wszystkie te błogosławieństwa i przekleństwa są ciągle aktualne, gdyż prawo jest wieczne (Ps. 119:160).

Temu, kto będzie przestrzegał praw:

Pan każe, aby było z tobą błogosławieństwo w twoich spichlerzach i w każdym przesięwzięciu twoich rąk...Ponad miarę obdarzy cię Pan dobrem w twoim potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w plonach twojej roli...będziesz mógł pożyczać...ale ty sam nie będziesz pożyczał. (V Mojż. 28:8, 11-12)

Rozumie się samo przez się, że nie ma udziału we wszystkich tych błogosławieństwach ten, kto nie przestrzega przykazań, i proszę się nie mylić myśląc, że dotyczy to jedynie starożytnego Izrael. Bóg nie ma względu na osobę (Gal. 2:6). Jest On ten sam, wczoraj i dziś, i na wieki (Heb. 13:8).

Wystarczy popatrzeć wokół siebie, żeby stwierdzić, że przekleństwo jest widoczne w wielu dziedzinach. Nawet nasz pokarm i powietrze, którym oddychamy, są zanieczyszczone i nie wypełniają całkowicie swojej roli w naszym organiźmie.

Wszystko mogłoby się zmienić, gdyby człowiek zrozumiał, że prawa i przykazania zostały dane na zawsze. W konsekwencji, obowiązują one nawet w dwudziestym wieku. Ale Szatan dalej zwodzi świat, prowadzi go na manowce, rozpowszechniając wiarę w to, że prawa boże zostały wymazane, przybite do krzyża. Proszę zadać sobie trud sprawdzenia! Nasze studium List Sw. Pawła do Kolosan 2:16-17 pogłębia ten temat.

Abraham był niezmiernie błogosławiony. Dlaczego? Sam Bóg odpowiada na to pytanie:

Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. (I Mojż. 26:5)

Dziesięć przykazań stanowi podstawę wszystkich praw bożych i definiuje poprawne zachowanie człowieka. Przepisy dotyczą rządzenia narodem. Polecenia natomiast, zabezpieczają prawa indywidualne w różnych konfliktach.

Zabezpiecza to życie człowieka, jego dobra i wszystko co do niego należy.

Inne prawa zapewniają pomyślne rezultaty w gospodarce rolnej, w dziedzinie zdrowia publicznego i indywidualnego, w stosunkach z krajami sąsiedzkimi, w handlu, w finansach, w małżeństwie, w życiu rodzinnym, w układach sąsiedzkich, itd.

Prawo boże jest kompletne, jest ono odbiciem charakteru bożego. Jest to prawo miłości i wolności. Praktykując je, chrześcijanin kształtuje w sobie, z pomocą Wielkiego Mistrza Garncarskiego, sprawiedliwy i doskonały charakter.

Dawid napisał:

Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę,
Swiadectwo Pana jest wierne,
Uczy prostaczka mądrości.
Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce,
Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.
Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze,
Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. (Ps. 19: 8-10)

Nehemiasz dorzuca:

Potem zstąpiłeś na górę Synaj
I rozmawiałeś z nimi z niebios,
I dałeś im prawe ustawy,
Nauki prawdziwe,
Dobre przepisy i pzykazania.
Ogłosiłeś im swój święty sabat,
Nadałeś im przykazania, przepisy i naukę
Przez Mojżesza, swego sługę. (Neh. 9:13-14)

Bóg wybrał pewien naród, aby nadać mu Swoje prawa i uczyniś zeń społeczny przykład dla innych. Jest to naród Izraelski. Ale naród ten nie uhonorował przymierza, które zawarł z Bogiem.

Przeczytajmy co zadeklarował Mojżesz generacji, która była w punkcie wejścia do ziemi obiecanej:

Patrzcie! Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą: Zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy. I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaję. (V Mojż. 4:5-8)

Chrystus wyjaśnił swoim uczniom:

Wy jesteście światłością świata; ...Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, ...(Mat. 5:14, 16-18)

Ponieważ Chrystus nigdy nie zgrzeszył, wypełnił On zatem prawo, przestrzegał go On, ale przyszedł On również aby je uzupełnić, udoskonalić, wzmocnić, objawiając jego wymiar duchowy. Właśnie to wyjaśnił On w Swoim kazaniu na górze, gdzie potwierdził obowiązywanie litery prawa, jego przestrzeganie literalne, i do którego dorzucił ducha prawa, jego przestrzeganie intencjonalne.

Z powodu wykroczeń narodu Izraelskiego, Bóg dorzucił do Swojego niepodważalnego, stałego, niezniszczalnego prawa, prawo ofiarne. Właśnie to prawo zostało obalone, odsunięte dlatego, że miało ono swoją wartość jedynie do śmierci Chrystusa, do Jego najwyższej ofiary.

Apostoł Paweł pisze na temat tego właśnie prawa ofiarnego:

Czymże jest więc zakon? Został on dodany (później) z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica; ...(Gal. 3:19)

Prawo ofiarne jest często określane mianem ``pracami wynikającymi z prawa''. Określenie to przywodzi na myśl ciężki wysiłek fizyczny wymagany przez prawo ofiarne. Trzeba było poderżnąć gardziel ofiarowanemu zwierzęciu, zedrzeć z niego skórę, poćwiartować, umyć jego wnętrzności i nogi.

Zrozumienie różnicy między prawem wiecznym i prawem ofiarnym, które zostało dodane później z powodu grzechów ludu, jest podstawą zrozumienia pism Pawła, szczególnie jego listów do Galacjan i do Rzymian. Studium nasze pogłębiające ten temat zatytułowane jest Dwa systemy prawa!.