Åndens Sværd
Et tidløst våben

Igennen største delen af menneskets historie har sværdet været et foretrukket våben. Først i det sidste par århundrede, er nyopfundne skydevåben blevet de foretrukne. Men sværdet fænger stadig i vore forestillinger, det være Kong Arthur's sværd elle Luke Skywalker's lasersværd, som en af Star Wars heltene udtrykte det, "ikke så klodset og tilfældigt som en sprængning, men et elegant våben der passer til en mere "civiliceret" tid". Om dette at hakke i folk kan beskrives som "elegant" kan diskuteres. Alligevel synes der at herske en vis mystik omkring sværd og sværdkamp. Af praktiske grunde må det indrømmes at det traditionelle sværd som vi kender det er forældet i moderne krigsførsel. Ikke desto mindre er der et sværd, der kan give større beskyttelse end noget moderne våben, og denne beskyttelse er hårdt tiltrængt netop un, endda ved begyndelsen af det nye årtusinde.
Nu om dage er der konstant fare for tyve, seksuelle afvigere og andre sociale røvere/rov/rovdyr/plyndre. Selvfølgelig har man politi og andre foranstaltninger der virker som rustning imod kriminalitet. Mange hjem har installeret alarmsystemer, der tilkalder politi eller overvågningsfolk i løbet af få minutter. Andre har forsynet sig med knipler og endda håndskydevåben, men det store flertal stoler på låsede døre og måske elektronisk detectorer. Nogle har en kølle i bilen, og nu har man opfundet en detector, der kan installeres skjult i bilen, og som kan spore stjålne ting via 11 satelitter der cirkulerer oppe i luften.
Vi kan og bør gøre nogle tiltag til at beskytte os selv og vor familie, men der er een ting ingen fysisk opfindelse kan beskytte os imod, og det er chefen for alt ond, Djævelen Satan og hans anstrengelser for at ødelægge vort sind, vor tankegang. ...jeres modstander Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge" (1. Peter 5:8). Selv i vort såkaldte kristne samfund, er dette onde altid på arbejde, og det skal vide dette for at have en chance for at forsvare os. Apostelen Paulus instruerer os, "Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet." (Efe. 6:11-12).
Disse usynlige, åndelige magter er, hvad vi skal modstå, og de er imune overfor fysiske våben. Men vi har adgang til en rustning, der kan beskytte os - Guds rustning, som resten af denne artikel vil fremlægge. En meget vigtig del af denne rustning er "åndens sværd," Guds Ord (vers 17) - et tidløst våben der er lige så effektiv i dag som nogensinde. Desværre er der mange i vor tid, der ikke tror det, mest fordi de ikke selv har afprøvet det. Hvis Guds Ord blev brugt på rette vis, og hvis vi havde afprøvet det, da ville selv de største onder fordufte og den ultimative trumf ville blive vor.

Vi skal finde beviset
Kan hvem som helst bruge Gods rustning? Kan man finde ud af hvordan? I de århundreder hvor sværdlege var almindelige, var det kun trænede og dygtige mænd der deltog i kampene, og hvis der var en ting alle dygtige deltagere vidste, så var det, at man aldrig skulle gå i kamp med et våben man ikke var fortrolig med. Mange har forsøgt at bruge det åndelige sværd, Guds Ord, hvorefter de har påstået, at det ikke løste deres problemer og ikke beskyttede dem, og som følge er de blevet modløse. Hvorfor? De var ikke rigtig fortrolige med det og havde ikke virkelig brugt det! Skriften siger, at vi skal studere så vi kan stå prøve, som en arbejder, der ikke skammer sig ved sit arbejde, men forkynder sandhedens ord på rette vis (2. Tim. 2:15).
Tag Davids eksempel. Han fik Sauls rustning, der skulle beskytte ham imod fjenden, filisteren Goliat. David vidste imidlertid, at han ikke ville være i stand til at bære denne rustning, for han havde ikke prøvet den før og havde ikke bevist for sig selv, at han kunne bruge den (1. Sam. 17:39). Det våben han allerede var i besiddelse af, kendte han. Han havde Guds rustning! Ja, og så havde han en stav, en stenslynge og fem sten i sin hyrdetaske. Men læg mærke til, at selv med disse fysiske våben, var hans virkelige rustning tilliden til Gud! Han sagde til Goliat, "Du kommer imod mig med sværd og spyd og kastevåben, men jeg kommer imod dig i Hærskarers Herres, Israels slagrækkers Guds navn, ham du har hånet. I dag giver Herren dig i min hånd" (versene 45-46). David, havde allerede beviser for, at han kunne stole på Guds hjælp. Før han gik ud, sagde han, "Herren som har reddet mig fra løvers og bjørnes vold, vil også redde mig fra denne filisters hånd!" (vers 37). Vi kender alle det mirakuløse udfald af denne historie.
Der er et andet eksempel i Apostlenes Gerninger, dette er et negativt eksempel.
Paulus udførte mirakler og fordrev demoner. Andre, som ikke kendte Guds rustning, forsøfte at gøre det samme (19:12-14.) Med hvilket resultat? "Jesus kender jeg, og om Paulus ved jeg besked, men I, hvem er I?" Og manden, i hvem den onde ånd var, sprang ind på dem og overmandede dem alle sammen og mishandlede dem sådan, at de måtte flygte nøgne ud af huset (versene 15-16). Som det fremgår, så er det vigtigt, at vi har godtgørelse for og kender beskyttelsen som Guds rustningen og Ord giver, og som vi må være sikre på at bruge korrekt.

Virkelig beskyttelse
Guds Ord er det sikreste og mest magtfyldte våben der eksisterer. Gud skabte Universet met sit ord (Sal. 33:6). Ydermere bliver Jesus refereret til som Guds Ord: "I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Dette var i begyndelsen hos Gud ... Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed" (Johs. 1:1-2, 14). I slutningen af Bibelen, skriver Johannes om Kristi genkomst, "Og jeg så Himmelen åben, og se, en hvid hest, og han, som red på den, hedder 'Troværdig og Sanddru' og han dømmer og kæmper med retfærdighed. Hans øjne var som flammende ild, og på sit hoved havde han mange kroner og et navn skrevet, som ingen anden kender, uden han selv. Han var iført en kappe, dyppet i blod, og det navn han bærer er 'Guds Ord'" (Åbenb. 1911-13). Jesus, som Gud, kommunikerede med Israelitterne i Det Gamle Testamente (jvf. 1. Kor. 10:4), og var den der direkte inspirerede Den Hellige Bibel på Faderens vegne.
Jesus gav os et magtfuldt eksempel, da han brugte Guds Ord (Hans og Faderens Ord) til at beskytte sig selv imod Satan og hans taktik. Mattæus' bog viser, at selv Satan citerede fra Skriften, selv om han tvistede det med til sin egen hensigt: "Derefter tager djævelen ham med sig til den hellige stad og stiller ham på helligdommens tinde og siger til ham: 'Hvis du er Guds Søn, så styrt dig ned; thi der står skrevet: "Han skal give dine engle befaling om dig", "og de skal bære dig på hænder, for at du ikke skal støde din fod på nogen sten"'" (4:5-6).
Til sit forsvar citerede Jesus Guds Ord : "Der står også skrevet: 'Du må ikke friste Herren din Gud'" (v. 7). Kristus havde fuldt overblik over sit kendskab til Skriften. Alt for mange har brugt Guds ord delvistsom deres våben, og det hat ikke gavnet. Selv om det kun er nogle få vers man vil citere fra Bibelen, så er det nødvendigt at have kendskab til hele bogen, for at kunne gøre det korrekt. Jesus sagde, at vi skal bruge hele Guds Ord - leve af hvert ord, som udgår af Guds mund (v.4). Peter advarede imod at mange tager Guds Ord og tvister dem til deres egen fortabelse (2. Pet.3:15-16). Lad os ikke blive imellem dem, men af dem der bruger Guds Ord rigtigt. Så kan det hjælpe os i mange diverse situationer.
Står du over for økonomisk katastrofe? Måske anvender du ikke principperne i Guds Ord, som giver økomisk velsignelse: "Bring hele tienden til forrådshuset, så der kan være mad i mit hus; sæt mig på prøve dermed, siger Hærskarers Herre, om jeg da ikke åbner himmelens sluser og udøser velsignelse over eder i overmål. Jeg vil for eders skyld skræmme æderne, så de ikke ødelægger eder landets afgrøde, og vinstokken på markern skal ikke slå eder fejl, siger Herskarers Herre" (Mal. 3:10-11). Hvis man anvender Guds Ord, og ved hvad det siger om tiende, så er vi beskyttede for Satan og det vil holde os fra okonomisk ruin. En mand fik slående bevis for dette, da han begyndte at betale tiende og adlyse Guds love i det hele taget. Hans hvede afgrøder var i fare for komplet ødelæggelse i en regnstorm. Han bad for sagen - bøn er også en formaning i Guds Ord - derefter kunne han fra sit vindue observere, hvordan slagregnen stoppede lige ved hans markskel. Uvejret sprang lige over hans jord uden at røre hans avl overhovedet. Gud holdt sit løfte der er nedskrevet i Hans Ord!
Et andet eksempel er en ung teenager som blev forfulgt af "banden" i hans skole. De fortalte ham, at de ville skære halsen over på ham, hvis han kom i skole den næste mandag. Den unge mand gik hjem og tog Bibelen, Guds åndelige Ord, frem. Han læste om en speciel mirakuløs magt der bliver givet ved fast og bøn. I Mattæus 17 siger Jesus til sine disciple, efter at de uden held havde forsøgt at uddrive en demon: "Fordi I har så lidt tro; thi sandelig siger jeg eder: Hvis I har tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: 'Flyt dig herfra og derhen,' så skal det flytte sig; og intet vil være umuligt for jer. Den slags farer kun ud ved bøn og faste" (versene 20-21). Den unge mand brugte Guds sværd - han bad og fastede. Da han kom i skole om mandagen fandt han ud af, at skolelederen havde udvist alle bandemedlemmerne og han havde ikke flere problemer med dem. Gud Ord er sikkert, det er "levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger" (Heb. 4:12).

Skær ind til benet af fforførelsen

Det vigtigste område som Åndens Sværd beskytter os imod, er måske at vort sind bliver forført. Ikke mange er klar over, at Satan, Djævelen er "hele verdens forfører " (Åbenb. 12:9). I forklædning som lys og sandhed forfører han de fleste mennesker på denne jord og endda nogle o Guds Kirke. "Thi den slags mennesker er falske apostle, svigagtige arbejdere, der giver sig skin af at være Kristi apostle. Og det er intet under; Satan selv giver sig jo skin af at være en lysets engel. Derfor er der ikke noget mærkeligt i, at også hans tjenere giver sig skin af at være retfærdigheds tjenere; men deres endeligt vil komme til at svare til deres gerninger" (2. Kor.11:13-15). Også kristne bliver advare imod Satans listighed. "Men jeg er bange for, at som slangen bedrog Eva ved sin træskhed, skal også jeres sind fordærves og drages bort fra den oprigtige troskab mod Kristus" (v.3). Som hjælp til at forsvare os selv gav Peter os denne formaning: "... søger jeg ved min påmindelse at vække jeres rene sind, så I mindes de ord , som er forudsagt af de hellige profeter, såvel som det bud, der af jeres apostle er givet jer fra Herren og Frelseren" 82. Pet. 3: 1-2) - det er Guds Ord! Vi har behov for hele tiden at fylde vort sind med Guds Ord, vort Åndelige våben, til at beskytte os fra dem der prøver at få os på afveje.
På grund af uenighed og kirkesplittelse, vender mange sig desværre bort fra Gud og Kristendom, men Guds Ord kan holde os fast. Paulus skrev til evangelisten Timotæus, "Sådan skal også alle de, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, blive forfulgt. Men onde mennesker og bedragere kommer længere og længere ud i det onde; de fører vild og farer vild. Du derimod, bliv ved det, som du har lært og er blevet overbevist om. Thi du ved, hvem de er, du har lært det af, og du kender fra barndommen af de hellige skrifter, som kan gøre dig viis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavnlig til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed, så at Guds-mennesket kan blive fuldt beredt, vel skikket til al god gerning" (2: Tim. 3:12-17).
Joshua blev instrueret af Guds preinkarnerede Ord, Ordet som sene blev Jesus Kristus. Joshua fik lært, at hvis han altid fulgte instruktionerne ville han altid være beskyttet og han ville få holdbar sucess og velstand. "Vær kun helt frimodig og stærk, så du omhyggligt handler efter hele den lov, min tjener Moses pålagde ddig, vig ikke derfra til højre eller venstre, for at du må have lykken med dig i alt, hvad du tager dig for. Denne lovbog skal ikke vige fra din mund, og du skal grunde over den dag og nat, for at du omhyggeligt kan handle efter alt, hvad der står skrevet i den; thi da vil det gå dig vel i al din færd, og lykken vil følge dig. Har jeg ikke budt dig: Vær frimodig og stærk; vær ikke bange og bliv ikke forfærdet, thi Herren din Gud er med dig i alt, hvad du tager dig for!" (Joshua 1:7-9).
Hvis vi har tillid til Åndens Sværd, til Guds Ord, og bruger det på rette vis, ligesom Jesus gjorde, da vil vi være i stand til at sejre over Satans bedrageri. Apostelen Johannes skrev, "Jeg skriver til jer I unge, fordi I er stærke, og Guds Ord bliver i jer, og I har sejret over den Onde" ( 1. Johs. 2:14). Vi har i sandhed det mægtigste våben i hele universet til vor rådighed - lige så effektiv som det altid har været. Lad os altid hvile tillidsfuldt i troen og bruge det med snilde til at fordrive fjenden fra vort liv. "Vore stridsvåben", siger Paulus i 2. Korinterbrev 10:4-5, "er nemlig ikke verdslige, men mægtige for Gud, så de kan nedbryde fæstningsværker. Med dem nedbryder vi tankebygninger og alt hovmod, der rejser sig imod erkendelsen af Gud, og tager enhver mennesketanke til fange ind under lydighed mod Kristus."