Kampen om din tankegang - dit sind

"Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke (den usynlige verden), mod ondskabens åndemagter i himmelrummet." Efeserbrevet 6:12

At bekæmpe en mægtig fjende er under alle omstændigheder vanskeligt, men hvis man oven i købet ikke har mulighed for at se ham, hvad da? Hvis du ikke aner hvorfra hans næste angreb ville komme, hvordan kan du da beskytte dig? Under II Verdenskrig havde de allierede en sådan fjende. Den fik navnet "femte kolonne" - den usynlige fjende, der kæmpede indenfor ens egne linier, havde til opgave at spionere og lave sabotage.
Alligevel er de allierede ikke de eneste der nogensinde har stået overfor en usynlig fjende, for fakta er, at hele menneskeheden er i denne situation. Som vi skal se, så er der en yderst magtfuld åndelig magt der hedder Satan, som konstant forsøger at fordærve vor tankgang og dermed vinde kontrol over vort sind og destruere os. Denne fuldstændig onde personlighed syndede først imod Gud for længe siden, før end mennesket blev skabt. Hans personlige udåd resulterede i, at en tredjedel af alle englene fulgte ham i oprøret (Åbenbaringen 12:4; Judas 6; 2. Peter 2:4). Det er ikke kun engle han kan influere negativt. På en eller anden måde kan han også tilføre sine egne onde tanker til vort sind - hvis vi ikke blokerer for dem. Bibelen giver faktisk mange eksempler på Satans endeløse kamp for at vinde kontrol over os og ødelægge vore muligheder for evigt liv.
Det ville være godt, om Guds folk ville lære af historien fra den trojanske krig, der blev udkæmpet i oldtidens Grækenland. Grækerne sendte en stor træhest som gave til trojanerne. De efterlod den udenfor de lukkede porte i Troy. Trojanerne tog hesten ind i byen, uden at være klar over, at der var bevæbnede græske soldater skjult indeni. Disse krøb senere ud af hesten og åbnede byportene, og den græske hær kunne således indtage byen. Denne episode gav grundlag for det ordsproget: "Pas på grækere der kommer med gaver!"
Satan er selvfølgelig en langt mægtigere og listigere fjende end antikkens grækere. Hans navn, der kommer fra et hebræisk ord, betyder "modstander" eller "fjende". Et velegnet navn eftersom han konstant invaderer intetanende menneskers sind ved hjælp af sine ideologiske trojanske heste. Satan forsøger at narre os til at gøre hans befalinger i stedet for at adlyde og tjene vor Skaber. Denne magtfulde forfører, "bedrager hele verden" til at tro, at det er i vor egen bedste interesse, at følge hans filosofi og fordrejede ideer (Åbenbaringen 12:9, 2.Korinterbrev 12:14).
Satan er den største løgner der nogensinde har levet. Jesus beskrev klart hans onde karakter, da han talte til nogle, der i høj grad lod sig lede af Satan: "I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad der lyster jeres fader. Han har været en morder fra første færd, og han står ikke i sandheden; thi der er ikke sandhed i ham. Når han taler en løgn, taler han af sit eget; thi han er løgner, ja, løgnens fader" (Johannes 8:44). Ordet djævel kommer fra et græsk ord der betyder "bagvasker, anklager." Og hvor sandt det er, for Satan ikke alene anklager menneskene (Åbenbaringen 12:10), men han bagvasker også Gud og har løjet om Guds plan og formål lige fra begyndelsen. Og hans bedrageri er taget til i omfang lige siden.
Djævelen benytter ofte en gruppe forførte mennesker - nogle som påstår at være Guds præster - som redskaber til at forføre utallige andre: "Hvorfor? Mon fordi jeg ikke elsker jer? Gud ved at jeg gør det. Nej, hvad jeg gør, det vil jeg også blive ved med at gøre for at berøve dem lejligheden der søger en lejlighed til i deres selvros at stille sig frem som vor lige. Thi den slags mennesker er falske apostle, svigagtige arbejdere, der giver sig skin af at være Kristi apostle. Og det er intet under; Satan selv giver sig jo skin af at være en lystes engel. Derfor er der ikke noget mærkeligt i, at hans tjenere giver sig skin af at være retfærdigheds tjenere" (2. Korinterbrev 11:13-15). Disse præster lærer ikke Guds fulde sandhed , men prædiker "… en anden Jesus … en anden ånd …eller et andet evangelium" (vers 4, Galaterbrevet 1:6-7). Satan sætter denne kæmpe sammensværgelse i gang, og det er hans formål at destruere menneskeheden i sind, ånd og legeme!

Satans fremgangsmåde
Den hellige skrift giver os et klart billede af den usynlige kamp der foregår hver eneste dag af vort liv. Kan vi få indblik i djævelens taktik? Hvordan kan vi beskytte os imod hans vildledende betragtninger? Apostelen Paulus forstod Satans vildledelser. Han advarede Guds hellige i Rom, Korint og Tessalonika og bad dem være på vagt overfor Djævelens vildledelse (Rom. 16:18; 1. Kor. 3:18; 2. Tess. 2:3).
Paulus skrev til Efeserne at, før deres omvendelse var "… I døde i jeres overtrædelser og synder, som I forhen vandrede i, ledede af denne verdens tidsånd og af herskeren over luftens rige, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn. Til dem hørte vi også alle forhen, da vi fulgte vort køds lyster og gjorde, hvad kødet og tankerne ville, og af natur var vi vredens børn ligesom de andre" (Efe.2:1-3).
Hvad er det for en "ånd", der er virksom i dem, der ikke adlyder Gud? Det Satans ånd - lyst, havesyge og had. Satans ånd er misundelse, stolthed og forfængelighed. Satans ånd er oprørsk, selvophøjelse og vantro. Satans ånd holder os fra at tilbede, tjene og trofast adlyde vor Skaber Gud.
Denne ånd gennemsyrer hele verden, og smitter af på alle livets aspekter: religion, undervisning, politik, personlige bekendtskaber, underholdning, kunst, sport osv. Ind imellem hører man om folk som fik stærke impulser til at begå de forfærdeligste voldtægter, forulempelser og mord, for slet ikke at nævne dem der "hører stemmer". Tv's morder serie fra 1977 "Sams søn" er igen kommet i fokus igennem filmen fra 1999 "Sams sommer". Den er på ingen måder anbefalelsesværdig. Efter at have terroriseret New York igennem mange måneder, blev morderen endelig fanget, og han indrømmede, at Sam, som var naboens hund, gav ham ordre til at begå mordene. Glem ikke, at Satan er herskeren og har "magten over luftens rige".
For bedre at forstå hans magt over menneskeheden, kan vi forestille os at Satan bruger et gigantisk "åndeligt radioapparat" en transmitter, der sender beskidte tanker og attituder døgnets fireogtyve timer. Hans åndelige "superstation" indsprøjter onde attituder ind i hvert eneste menneskes hjerte og psyke; så de må finde en måde at modstå eller "slukke" for disse impulser. Hvordan kan vi modstå denne magtfulde rundkastning af radiobølger? Det er livsvigtigt, at vi finder ud af det, for medmindre vi lærer at vrage Satans ødelæggende attituder, kan vi ikke arve Guds Rige.
Lad os se tilbage til Satans første forsøg imod menneskeheden, og derved lære mere om hans fremgangsmåde. Efter at Gud havde skabt Adam, sagde han til ham, at han kunne spise af alle træerne i Edens have på nær "kundskabens træ". Hvorfor lige netop det? Fordi så ville han "visselig dø" (1.Mose. 2:17). Derefter skabte Gud en medhjælper til ham, Eva (versene 18-25). Selv om Eva kendte forbudet mod at spise af dette træ, tillod hun Satan at spille på hendes naturlige nysgerrighed - og hun faldt for hans vildførelse. "Men slangen var træskere end alle markens dyr … og den sagde til kvinden: "Mon Gud virkelig har sagt: I må ikke spise af noget træ i haven?" (3:1). Dette var en effektiv fordrejning af det Gud havde sagt - at de kunne spise af alle træerne på nær et. Eva rettede djævelen, og svarede: "Vi har lov at spise af frugten på havens træer; kun af frugten på træet midt i haven (det eneste der var forbudt), sagde Gud, må I ikke spise … thi så skal I dø" (versene 2-4). Men Satan imødegik Evas udsagn med listighed, og sagde: "I skal ingenlunde dø; men Gud ved, at når I spiser deraf åbnes jeres øjne, så I bliver som Gud til at kende godt og ondt" (versene 4-5). Han appellerede til Evas forfængelighed - hendes ønske om at få visdom. Djævelen overbeviste Eva om, at Gud havde løjet for hende - og så hun tog den forbudte frugt. Og Adam deltog også i hendes synd: "… og det var ikke Adam, som blev bedraget, men kvinden blev bedraget og faldt i overtrædelse" og hun førte sin ægtemand til at synde sammen med hende (1.Timoteus 2:14). Eva troede på Satans løgn, men det gjorde Adam ikke. Alligevel, i stedet for at følge sin overbevisning, viste han sin svaghed ved at give efter. Sørgeligt nok, kom deres synd til at bringe laviner af ulykker over dem selv og alle deres efterkommere Rom. 5:12-21).
Snart begyndte Adam og Eva at føle prisen for deres ulydighed. I et raserianfald slog deres ældste søn Kain sin bror Abel ihjel (1.Mose.4:1-5). Som de første forældre i menneskeheden må deres sorg uden tvivl have været ubegribelig, da de betragtede deres livløse søn. De havde valgt Satans åndelige bølgelængde og accepteret hans løgn, at selv om de spiste den forbudne frugt, ville det ikke bringe lidelse og død. Men lidelse og død var nu en kendsgerning!
Lige fra Adam og Evas synd, har menneskeheden været stillet ind på Satans bølgelængde. Netop hvordan denne store bedrager injekterer sin ondskab ind i vort sind, ved vi ikke, men vi kan bruge billedet af en radio. Forestil dig dit sind som en åndelig modtager (radio) der kan opfange hans onde impulser (radiobølger). Det er dog vigtigt at understrege, at det er op til os selv, om vi accepterer de onde tanker og sindstilstand! Vi kan enten antage hans onde impulser eller afskære ham ved at modvirke og forkaste dem.
I vore dage er massemedierne, særlig television, Satans bedste redskaber til at sprede hans syndige tanker og attituder! Det betyder ikke, at der er noget galt med TV teknikken, men meget af det der sendes fremmer Satans natur. Tag for eksempel Amerika, der kan man sidde fra morgen til aften og se en konstant strøm af ugudelige ideer og koncepter vedrørende godt og ondt. Udover hans udsendelse af åndelige lydbølger, er Satan også "denne verdens gud" (2. Kor.4:4) den usynlige dirigent bag mange af tidens elektroniske medier. Så vi bør være meget selektive i det vi ser, eftersom TV er et af Satans mest effektive redskaber!

Slaget skal vindes
Selv om den "første mand Adam" fuldstændig tabte kampen mod Satan, vandt den "sidste Adam" - Jesus Kristus - og sejrede over Djævelen (1. Kor. 15:45; Matt. 41:11). Hvordan? Inden Kristus stod ansigt til ansigt med den åndelige udfordring, forberedte han sig selv igennem faste og bøn (Markus 1:35; Lukas 6:12). "Derefter blev Jesus af Ånden (Gud Hellige Ånd) ført op i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han havde fastet fyrretyve dage og fyrretyve nætter, led han til sidst af sult. Så kom Fristeren til ham og sagde: 'Hvis du er Guds Søn, så sig, at stenene der skal blive til brød'", (Matt. 4:1-3). Han forsøgte at provokere Jesus ved at bruge ordet "hvis"! Men Guds Søn stod fast, og citerede Bibelen til at afvise ham.
Da tog djævelen Jesus op på helligdommens tinde og udfordrede ham der, "Hvis du er Guds Søn, så styrt dig ned; for der står skrevet: 'Han skal give sine engle befaling om dig, og de skal bære dig på hænder, for at du ikke skal støde din fod på nogen sten'" (versene 5-6). Satan forsøgte igen at provokere Jesus til selvophøjelse. Jesus gav bolden tilbage, "Der står også skrevet: 'Du må ikke friste Herren din Gud'" (vers 7). Djævelen gav dog ikke op, derimod tog han Kristus "op på et meget højt bjerg og viser ham alle verdens riger og deres herlighed, og han siger til ham: 'Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig'" (versene 8-9). Så vi kan konkludere at Kristus vandt over Fristeren: Ved at nægte at tro på hans løgne og korrekt citere skriften, og ved af beordre, "Vig bort Satan! thi der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene'" (vers 10). Satan var ikke i tvivl om, at han var besejret: "Da forlader djævelen ham" (v.11).
Kristi eksempel på at modstå Satan viser, hvordan vi kan vinde over denne djævel. Jesus fastede og bad før han skulle konfronteres med Djævelen, derfor, da denne ærkefjende forsøgte at provokere forkerte tanker frem i Jesu sind, var han i stand til at modstå dem. Apostelen Jakob viser os også hvordan vi kan overvinde Satan: "Derfor skal I underordne jer under Gud. Stå Djævelen imod, så skal han fly fra jer; hold jer nær til Gud, så skal han holde sig nær til jer! Tvæt hænderne, I syndere! Og rens hjerterne, I tvesindede!" (Jakobs brev 4:7-8). Det vil sige, at vi ikke ved egen kraft kan overkomme Satan; menneskelige påfund er ikke nok. Så før det kan lykkes for os at overvinde ham, må vi underkaste os Gud, Hans ord og bede Ham give os yderligere åndelig styrke - den åndelige rustning - der kan gøre os i stand til at få bugt med Satans "brændende pile" (Efeserne 4:10-18; Zakarias 4:6). I dette magasin Den kommende nye verden gennemgår vi de forskellige dele af denne rustning, hver eneste er nødvendig for at sejre over ondskaben.
Et mægtigt redskab Jesus benyttede i kampen imod Satan var "Åndens sværd, som er Guds ord (Efeserne 6:17), men Jesus kunne ikke have håndteret dette "sværd" effektivt, havde han ikke været fuldstændig fortrolig med dets brug. Dette samme sværd vil Jesus bruge til at knuse de fjendtlige nationers hære, når han komme tilbage til jorden (Åbenbaringen 19:13-15). Dette åndelige sværd vil også i sidste instans bringe alle nationerne til at underlægge sig Kristus, når Han starter sit tusindårsrige (Esajas 2:1-4; 11:4).
I Det Ny Testamente ser vi ofte, at apostlene citerede Guds ord, når de skulle forsvare sig selv. Om det er imod forledte mennesker eller i den direkte kamp mod Satans broadcast, da er Guds ord det eneste sande og trofaste våben, som vi altid bør have parat: "For Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger" (Hebræerne 4:12). Jesus siger selv: "Det er Ånden (Guds) som gør levende, kødet gavner intet; de ord, som jeg har talt til jer, er ånd og liv (Johannes 6:63). Det er en realitet, at det Jesus dengang sagde, nu er del af Bibelen som i sin helhed er "Guds Ord". Han sagde også, "Mennesker skal ikke leve af brød alene" (Lukas 4:4).
Når vi flittigt studerer Gud Ord - lærer nøglevers udenad, og endnu vigtigere, lader Gud skrive sit ord på vore hjerter og i vort sind (Hebræerne 8:10; 10:16) - da vil vi være parate til at modkæmpe Satan i visheden om, at vi kan besejre ham med "Åndens sværd." Ligesom Jesus må vi anvende bibelversene på "rette vis". Det er faktisk påbudt: "Stræb efter at kunne træde frem for Gud som en mand, der kan stå prøve, som en arbejder, der ikke skammer sig ved sit arbejde, men forkynder sandhedens ord på rette vis" (2. Timoteus 2:15).
Hvis vi beder, faster og flittigt studerer Guds Ord, vil vi ikke stå alene i vor kamp imod det onde, og det er yderst vigtigt, for vi kan ikke af "egen kraft". Husk Jesu ord: "Jeg er vintræet, I er grenene. Den som bliver i mig og jeg i ham, han bærer megen frugt; thi skilt fra mig kan I slet intet gøre" (Johannes 15:5). Apostelen Paulus var også klar over det. I brevet til Filipperne skriver han til kristne i alle tidsaldre, "…det er os som tjener Gud ved hans Ånd, og priser os lykkelige i Kristus Jesus og ikke sætter vor lid til det udvortes"(Filipperne 3:3). I samme bog skrev han tidligere, "Derfor … arbejd på jeres frelse med frygt og bæven; thi Gud er den, som virker i jer både at WILLE og at VIRKE, for at hans gode gerning kan ske" (2:12-13). Det måske mest inspirerende bibelsted, der kan illustrere dette point, finder vi i Hebræerbrevet 12:2, hvor vi bliver opfordret til, "mens vi retter vort blik mod Jesus, troens banebryder og fuldender, som for at få den glæde der ventede ham, udholdt korset uden at ænse skammen, og som har taget sæde på højre side af Guds trone".
Ved hjælp af Kristi Ånd og kraft der bor i os, kan vi vinde over forkerte tanker - og som konsekvens også over forkerte handlemåder, for det er tankerne, der styrer vore handlinger (Mattæus 5:22, 27-30). Hvis vi sår de rette tanker, vil vi også høste den rette opførsel! Det er så rigtigt blevet sagt: Så en tanke og høst en handling. Så en handling og høst en vane. Så en vane, høst karakter. Så en karakter og høst EN SKÆBNE!" Det er grunden til at vi skal have vore tanker under kontrol - " … og tager enhver mennesketanke til fange under lydighed mod Kristus" (2. Korinter 10:3-5).
Det er derfor indlysende, at den eneste måde vi kan gennemskue og overkomme Satans onde impulser, der konstant skydes imod vort sind, er igennem kraften i Guds Ånd. De fleste mennesker tillader fristelser overmande sig. Kun få forbliver trofast imod Gud, Hans love og den sande vej (Mattæus 7:13-14).
Vi er dem der skal byde over Satan og vinde i kampen for kontrollen over vort sind! Vi kan kun besejre ham ved at drage nær til Gud med bøn og jævnlig faste, og ved flittigt at studere Bibelen og for derefter selvfølgelig at bruge dette sværd - samtidig med at vi fuldstændig stoler på Den Almægtige Gud og styrken fra Hans Hellige Ånd.
Er der løn til dem der overvinder Satan, hans onde samfund og deres egen syndige natur? "Den, som sejre, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud og han skal være min søn" (Åbenbaringen 21:7). Derfor, lad os alle med Guds hjælp, fortsætte med at kæmpe indtil den dag, da krigen om vort sind er endeligt vundet. Måtte den dag kan snart komme.

Igennem bøn, faste og flittig studie af Guds Ord, vil vi få hjælp i kampen imod ondskab, og det er af yderste vigtighed, for kan ikke stå kampen igennem alene.