HVORFOR BLEV DU FØDT

Af Herbert W. Armstrong (1957)

Skriftstederne er fra Den Danske Bibel udgivet af det Dansk Bibelselskab i København i 1983, medmindre andet er nævnt. Alle fremhævelser er forfatterens.


Blev mennesket sat her på jorden af en intelligent Almægtig Skaber, som havde et formål med denne skabning? Hvis ja, hvad var dette formål, og hvorfor er menneskeheden da fuldstændig uvidende derom?

Eller er der på den anden side mulighed for, at menneskelivet udviklede sig over millioner af år, fra laverestående specier, igennem evolutionsprocessen? Blev vi formet og skabt som vi er, ved naturlige processer sammen med kræfter der allerede var til stede i os? Dette kunne være to oprindelsesmuligheder.

Teorien om evolution har vundet universal accept i de højere læreanstalter, alligevel mangler fortalerne for denne doktrin at fremlægge en definitiv mening med tilstedeværelsen af den menneskelige familie på denne planet. De fortæller os ikke, hvorfor mennesket er, som det er, i besiddelse af denne overvældende intellektuelle kapacitet og produktionsevne, så han kan flyve til månen og komme tilbage uden skrammer, samtidig med at han synes fuldstændig hjælpeløs overfor denne verdens problemer, lidelser og onder.

Religion har, for den sags skyld, heller ikke vist mennesket det sande formål med livet.

Det er pludselig blevet tvingende nødvendigt, at vi finder svaret. Pludselig er menneskets største problem blevet spørgsmålet om OVERLEVELSE. Og timeglasset udløber snart. HVORFOR har vi disse stigende og hurtigt accelererende ONDER?

Indtil nu har hverken biologer eller verdens religioner givet nogen forklaring. De tilbyder ingen løsninger. De giver ikke NOGET HÅB!


Spørgsmål om overlevelse

Vi står nu i direkte konfrontation med det skræmmende faktum, at flere nationers ledere kan styrte verden ud i en atomkrig, verdenskrig nummer tre, som kan udslette al liv på jorden!

Er menneskene kommet så langt i sine fremskridt, at de er tæt på at udrydde sig selv? Er vi kommet til slutningen af den evolutionære linie? Er det den vej videnskab og teknologi vil bruge til at administrere dødsstødet mod alle verdens religioner?

Kan det tænkes, at der findes en hidtil ukendt kilde, hvor vi kan hente fornyet forståelse for dette "Liv eller Død" spørgsmål? Kunne det endog være muligt, at der findes nye beviser, som endnu ikke er opdaget af teologien, jødedommen eller den traditionel kristendom? Hvis dette er tilfældet, så er der, med den overhængende fare for menneskets udslettelse, ingen tid at spilde før man finder svaret!

Eftersom vi befinder os i en krisetid for den menneskelige eksistens, er der ingen undskyldning for ikke at vende spotlyset mod den overraskende åbenbaring, der har været afvist af videnskaben og de højere uddannelser, denne vitale sandhed der er blevet overset af religionen.

Bogen, Den Hellige Bibel, gør selv krav på at åbenbare grundlæggende viden - at være instruktionsbogen som Skaberen sendte sammen med sit mesterstykke, kronen på sit værk - MENNESKET!

Kunne denne af alle bøger mindst forstået, virkelig åbenbare MENINGEN med at sætte mennesket på jorden? Forklarer den HVORFOR mennesket er, som det er; på samme tid så kreativ og så ødelæggende? Forklarer den HVORFOR mennesket er så fuldstændig hjælpeløs overfor sine egne problemer, og alligevel er i besiddelse af så overvældende intellektuel og produktiv evne? Giver den LØSNINGER? Tilbyder den HÅB?


Kategoriske svar

Det kategoriske svar på alle disse spørgsmål er et klart og højtrungende JA! Hvis du stiller de samme spørgsmål vedrørende evolutionsteorien, eller vedrørende det religionerne lærer os, da er svaret desværre NEJ!

Er det så ikke dårskab eller dumhed at afvise en ærlig undersøgelse af disse så livsnødvendige spørgsmål?

Denne bog tilbyder vor Skabers afgørende budskab til den nuværende krisetid i menneskets historie.

Der kommer overraskelser!

Hvordan denne manglende dimension i al kundskab har været overset af religion, videnskab og undervisningssystemer, er lige så chokerende som det faktum, at vor Skaber i de første to kapitler af sin åbenbarede instruktionsbog klart og tydeligt forklarer os, at menneskene ikke er dyr og at dyr ikke har en udødelig sjæl!

De to indledende kapitler af 1. Mosebog modbeviser evolutionsteorien på to måder:

Det allerførste vers i Biblen meddeler udtrykkeligt, at Gud eksisterer - at Gud SKABTE himlen og jorden. Dette første kapitel meddeler også, at mennesket ikke stammer fra lavere dyrearter, og at menneskene ikke er dyr. Det andet kapitel skildrer Gud, der udtrykkelig siger, at mennesket ikke er en udødelig sjæl - lige modsat af de fleste religioners og folks fundamentale overbevisning!

De første ord i Biblen er: "I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden" (1. Mos. 1:1). Ingen "måske" eller "nej" teorier, blot en positiv konstatering!

En anden vigtig åbenbaring, der er værd at lægge mærke til her i begyndelsen: Det første menneske der blev inspireret til at skrive disse ord, var Moses. Moses skrev på hebræisk. Ordet "Gud" bliver som regel oversat fra ordet Elohim - et navneord, substantiv i flertal men som kan bruges også i ental. Det betyder én Gud - ligesom en familie er én familie der består af to, fire eller flere personer.


DU er IKKE et dyr

Bemærk nu i vers 21 af 1. Mosebog: "Gud skabte de store havdyr … efter deres arter, og alle vingede væsener efter deres arter …" Og i vers 25: "Gud gjorde de vildtlevende dyr efter deres arter, kvæget efter dets arter …" Og i vers 26: "Derpå sagde Gud: 'Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os…'"

Der står tydeligt, at Gud gjorde hvaler efter deres art, fugle efter deres art, kvæget efter dets art, aber efter deres art - men Gud skabte MENNESKET efter GUDS art!

Det står der!

Bemærk venligst, Elohim sagde ikke, "Lad mig gøre mennesket efter min art" men, "Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os." Det er FAMILIEN GUD der taler- (Lad mig her forklare, at fra det fjerde vers i det andet kapitel af 1. Mosebog, bliver et nyt navn for Gud introduceret. På hebræisk er det YHWH Elohim. I den engelsk autoriserede King James Bibel, bliver det hebræiske YHWH oversat til "HERRE" eller "HERRE GUD". Der er intet ord på engelsk eller dansk der nøjagtig forklarer meningen af YHWH. Forskellige engelske oversættelser bruger ord som "Den evigt levende" og "Den Evige". Det er i virkeligheden det hebræiske navn på den samme Person i Guds Familie, der bærer navnet Logos på græsk i Det Ny Testamente oversat til "Ordet" (Johs.1:1-3). Det betyder, at det er den af Guds familie, der taler på familiens vegne og ved hvem Gud (Faderen i familien Gud) skabte al ting. Det er denne ENE, Jesus Kristus, der kom i menneskelig skikkelse, i kød og blod.

Hermed er det forklaret og udenfor al diskussion, at mennesker ikke ER dyr! Mennesket blev skabt i Guds billede og er Ham lig. Mennesket blev skabt til at have relationer med Gud - til en forbindelse med Gud, der er fuldstændig forskellig fra alle dyrearter. Det vil blive endnu tydeligere, eftersom vi kommer videre i vor undersøgelse.

Hvorfor gjorde Gud mennesket i sit eget billede? Hvorfor skabte han den menneskelige art? Var der en særlig HENSIGT? Er der en MENING som menneskeheden ikke har opfattet?


Er der en HENSIGT under udarbejdelse?

Afdøde premierminister Winston Churchill i England gav svaret i en tale han holdt for De Forenede Staters Kongres: "Der er en HENSIGT, med det der foregår her nede på jorden." Han henviste naturligvis til, at en Højere Magt stod for udviklingen.

Menneskene synes ikke at forstå denne hensigt.

Se dig rundt. Se alle arter og former af levende væsener. Hvor mange af dem er i stand til at tænke, planlægge, designe, og derefter bringe det til udførelse i den tænkte form?


Instinkt, ikke sindelag

Det er instinktet, der får bæverne til at bygge dæmninger, men de følger alle samme mønster. Bæveren kan ikke designe nye anderledes mønstre eller lave andre nye ideer. Myrer laver myretuer, muldvarper, slanger og gnavere graver huller; fugle bygger reder, men alle følger de det vante mønster. Der er ingen nye indfald, ingen tanke eller design, ingen nye bygningsmetoder.

Bævernes dæmninger, myrernes myretuer, muldvarpers, slangers og gnaveres huller, fuglenes reder, alle bygges efter instinkt alene, ingen tanker eller originale design.

Der er foretaget prøver med Væverfugle. Igennem fem efter hinanden følgende generationer, blev Væverfugle holdt på et sted, hvor der ikke fandtes materiale de kunne bygge rede af. Den femte generation havde aldrig set en rede. Men da materiale blev stillet til deres rådighed, begyndte de med det samme at bygge rede. Det var Væverfuglereder de byggede, ikke Svale-, Rødkælke-, eller Ørnereder.

Evolutionsteorien kan ikke forklare det faktum, at dyr er udstyret med deres vidunderlige instinkt - og samtidig er de fuldstændig uden menneskelig tanke.


Sindelag, ikke instinkt

Menneskene kan designe og bygge store dæmninger såsom Aswan dæmningen og andre. De kan bygge tunneller under bjerge og floder. Mennesker kan bygge biler, flyvemaskiner, krigsskibe, undervandsbåde. Af alle skabningerne Gud skabte, er det kun menneskene, der er i stand til at bruge virkelig kreativ kraft.


Hvordan har menneskene så brugt denne kraft?

Betragt imidlertid det mennesker har frembragt med deres intelligens og kunnen. For tusinde år siden lærte de at bruge jern, stål og andre metaller. De lavede redskaber, byggede - men de lavede også sværd og spyd og de gik ud for at ødelægge!

Mennesket lærte at organisere sig i byer, grupper og nationer. Men til hvilket formål brugte han organisationsevnen under sin kontrol? Han organiserede de stærke mænd i armeer, og gik ud for at sejre, destruere og opnå ved at tage selv, ikke kun ved at producere og skabe.

Menneskene opdagede, at den evne de var i besiddelse af tillod dem at producere dynamit, som satte dem i stand til at flytte bjerge, hvis man fandt det nødvendigt; men snart brugtes nationens energi og billioner af dollars, til vanvittige bestræbelser på at udvikle atomvåben hurtigere end fjenden, indtil vi nu har masseødelæggelsesvåben, der kan gøre en ende på hele menneskeheden her på jorden.

En filosofisk landsbylæge udtalte engang, at det var hans opfattelse, at alt hvad mennesket havde lagt hånd på i Guds Skaberværk, det havde han forurenet, fordærvet, tilsvinet og ruineret. Udtalelsen syntes radikal på det tidspunkt for over tredive år siden, men jeg har lagt mærke til, at jeg efterhånden er enig med ham.

Jeg behøver vist ikke at forklare nærmere, just se dig omkring. Hvis du er opmærksom, vil du se hvordan mennesket, som den eneste i hele skaberværket, er udstyret med en portion af Guds egen kreative kraft - han bruger denne kraft til at udspekulere, planlægge, opfinde og producere ad destruktive kanaler.


Er videnskaben gået amok?

Se på kæmpefabrikkerne i de store industrialiserede nationer. Her summer og larmer menneskehedens kreative aktivitet, og man har nærmet sig Guds egen magt og aktivitet, i vor industriudvikling.

Med der er en dødsensfarlig mangel i alt dette.

Mennesket har lært at bruge videnskabelige, opfindsomme og mekaniske kræfter, der overgår hans evne til at dirigere produkterne deraf ind på fredelige og konstruktive kanaler!


Var det GUD der skabte mennesket så destruktivt?

Hvorfor satte en alvidende Skaber mennesket her på jorden? Skabte han mennesket som det er - med enorm intellekt og kraft, og alligevel så destruktiv, og hjælpeløs overfor sine egne problemer?

Man får et chok, når man opdager, at der er ingen ærlige forklaringer på vore forfærdelige verdenstilstande. Hvorfor det er sådan - hvordan det har udviklet sig på denne vis - og den virkelige hensigt med den menneskelig eksistens? Læs det i din egen Bibel! Skriftsteder der hidtil har været oversete eller er blevet afvist - indeholder alligevel de sande åbenbaringer som har været der hele tiden! Endvidere fortæller Biblen os - hvis vi vil høre - hvordan den, der er den eneste sande base for viden, er blevet både overset og afvist.

Utroligt? Ja, i allerhøjeste grad!

Men se det selv! Hvis du ikke allerede har en Bibel, da anskaf dig en uden tøven!


Skabelsen blev ikke færdiggjort

Noget af det første vi må forstå, og som er blevet fuldstændig overset i Biblen er dette:
Skabelsen af Adam blev IKKE FÆRDIGGJORT!

Kapitel et i 1. Mosebog, som man kalder "skabelses kapitlet", indeholder i virkeligheden ikke den komplette historie om skabelsen! Menneskets skabelse blev ikke færdiggjort! Læs denne overraskende sandhed igen! Vær sikker på at du forstår det!

Det der var blevet skabt, og som er åbenbaret i 1. Mosebog, var en FYSISK skabning - en dødelig fysisk mand og kvinde - det var den fysiske materie, der skulle bruges til at bringe den ÅNDELIG SKABNING til fuldbyrdelse!

Biblen forklarer rent ud, som vi vil se: At det Gud er ved at skabe, og med den menneskelige familie som redskab, er KRONEN PÅ VÆRKET, MESTERSTYKKET I AL HANS ARBEJDE! Det vil, når det er færdiggjort, bestå af millioner ja, BILLIONER af mennesker, der har udviklet en perfekt ÅNDELIG KARAKTER!

Den åndelige Skabelse er stadig under udarbejdelse!

Som allerede forklaret i det ovenstående, så skabte Gud Adam og Eva i sit eget billede så de lignede ham. Han skabte dyrelivet efter deres arter. Han skabte mennesket efter Guds art. Det vil sige så længe det drejer sig om form og skikkelse, men IKKE med Guds åndelige sammensætning.


Mennesket er fysisk

I 1. Mosebog 2:7 står der tydeligt og letforståeligt: "Da dannede Gud Herren mennesket af agerjordens muld og blæste livsånde i hans næsebor, så at mennesket (fysisk materie) blev et levende væsen."

Da Gud blæste livsånde - luft - i menneskets næsebor, BLEV dette menneske - gjort af muld - til en sjæl. En sjæl der bestod af MATERIE - ikke af ånd.

Det er ikke hvad de fleste mennesker tror, men det er hvad Biblen SIGER! Den fortsætter: "Den sjæl der synder skal dø" (Eze. 18:20).


Gud er Ånd

Gud består af ÅND - ikke af fysisk materie (Johs. 4:24). Intet sted i Biblen taler om, at mennesket er en ånd. Man kan heller ikke noget sted i Biblen finde udtrykket "udødelig sjæl" eller "sjælens udødelighed." I 1. Mosebog bliver dyr kaldt sjæle - dvs. at Moses brugte ordet nephesh som i 1. Mosebog 2:7 er oversat til det engelske ord "soul" (sjæl), mens det i kapitel 1:20, 21, 24 tre gange er oversat til "creature" (skabning). (I den danske Bibel bruger man ordet væsen i de nævnte vers, og skelner altså ikke imellem sjæl og skabning (levende væsener)).


De to træer

Fortsæt nu i 1. Mosebog 2:8-9, "Derpå plantede Gud Herren en have i Eden ude mod øst, og der satte han mennesket, som han havde dannet; og Gud Herren lod af agerjorden fremvokse alle slags træer, en fryd at skue og gode til føde, desuden livets træ, der stod midt i haven, og træet til kundskab om godt og ondt".

"Men Gud Herren bød Adam: 'Af alle træer i haven har du lov at spise, kun af træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise; den dag du spiser deraf, skal du visselig dø'" (vers 16-17).
Læg mærke til, at Gud sagde, at det var ulydighed, der ville føre til at "du skal visselig DØ"! Mennesket er DØDELIG, og det skal DØ! Det sagde Gud!

Vi har altså set, at Gud gjorde mennesket DØDELIG - gjort af fysisk materie. I 1. Mosebog 3:19 sagde Gud til Adam: "… ja, støv er du, og til støv skal du vende tilbage." Han talte til den bevidste MAND - til det menneskelige INTELLEKT.

Læg mærke til hvad der er åbenbaret her. LIVETS træ symboliserede evigt liv. De havde ikke på det tidspunkt fået evigt liv; men det blev frit tilbudt Adam og Eva som Guds GAVE.

Men det blev forlangt af dem, at de skulle foretage et valg.

I haven var der et andet symbolsk træ "træet til kundskab om godt og ondt." At tage at dette træ var forbundet med dødsstraf. "… du skal VISSELIG dø", sagde Gud - HVIS de valgte at være ulydige og tage af træet.

Dette læser vi med andre ord i Romerbrevet 6:23: " Thi syndens løn er DØDEN men Guds nådegave er EVIGT LIV…"

Disse udsagn viser, at Gud åbenbarede evangeliet til Adam og Eva, og lærte dem Biblens definition af SYND: "Enhver der gør synd, begår dermed også lovbrud" (1. Johs. 3:4).

I virkeligheden eksisterer der kun to GRUNDLÆGGENDE LIVSVEJE - to forskellige levemåder. De går i hver sin diametrale retning. Jeg kalder dem simpelthen den "GIVENDE VEJ" - og "TAG SELV VEJEN" eller "JEG VIL HA' VEJEN".

Dette kan uddybes. Den ene vej er ydmyghed og udadvendt interesse for andre på samme niveau som interessen for sig selv. Det er samarbejdsvilje, hjælpsomhed, gavmildhed og tjenestevilje; det er hensynsfuldhed, tålmodighed og venlighed, og det vigtigste, DET ER LYDIGHED, tillid og tilbedelse af Gud alene. Det er vejen hvor GUDS love er centrum, KÆRLIGHED til Gud og KÆRLIGHED til sin næste.

Det modsatte er den SELVOPTAGNE livsstil af forfængelighed, lyst og grådighed; konkurrence og strid; misundelse, jalousi og ligegyldighed overfor andres velbefindende.

Ikke mange er klar over, at den "GIVENDE" vej i virkeligheden er en usynlig og alligevel ubønhørlig ÅNDELIG LOV i aktiv brug, og at den findes opsummeret i de TI BUD.


GRUNDLAGET for fred og lykke

Det er en lov der er lige så virkelig, ligeså urokkelig og ueftergivelig som tyngdeloven! Den styrer og regulerer alle menneskelige relationer!

Hvorfor skulle det synes fornuftsstridigt, at menneskets Skaber - Skaberen af al materie, kraft og energi - Skaberen af fysik-, kemi-, tyngde- og inertilove, ikke også skulle have skabt åndelige love, der FORÅRSAGER alle GODE resultater for sit mesterstykke?

Jeg gentager: Der er en ÅRSAG til alle RESULTATER, gode eller dårlige.

Hvis vi skal have fred, lykke og overflod af velbefindende, SÅ ER DER NOGET, DER MÅ FORÅRSAGE DET! Gud ville ikke være Gud, medmindre han havde stillet de årsager til rådighed, der fører til alt det GODE mennesket kan ønske sig.

Det er på tide vi bliver klar over, at ud fra den samme kærlighed hvormed Gud skabte menneskeheden, satte han også uomtvistelige åndelige love i gang, de der fører til årsagerne, handlingerne der giver gode resultater?

Lad os resumere: DØD er straffen for SYND. SYND er BRUD på Guds LOVE! At bryde disse love er det samme som at forkaste den VEJ, der FØRER til det GODE, til det alle mennesker ønsker sig - og i stedet vælge den VEJ der FORÅRSAGER alle ONDER. Gud forbød under dødsstraf Adam og Eva at tage af frugten på kundskabens træ!

Hvorfor? Fordi Han ville have dem til at vælge VEJEN til det GODE - fordi han ville skåne dem for ondskab, sorg, pine, lidelser og ulykke. Frugten af kundskabens træ var symbolet på OVERTRÆDELSE af Guds åndelige LOV!

Havde de taget af frugterne på LIVETS TRÆ, ville det have symboliseret modtagelsen af GUDS HELLIGE ÅND, Guds egen KÆRLIGHED (Rom. 5:5) som OPFYLDER denne åndelige lov (Rom. 13:10) og som Gud kun giver til dem, der ADLYDER Ham (Apo. Ger. 5:32).

Overvej endvidere: En retfærdig Gud kunne ikke have advaret de første mennesker om DØDSSTRAF, hvis han ikke først havde undervist dem i den Åndelige Lov - De Ti Bud. Overtrædelse af loven var dødsstraf. Husk på, at der er ingen detaljer her, kun en kortfattet redegørelse af det Gud lærte dem.

Gud underviste Adam og Eva fuldt ud om Hans VEJ TIL LIVET - den "GIVENDE VEJ" - Hans uomtvistelige Åndelige LOV. Guds lov, der fører til DET GODE, var allerede sat i kraft. Han forklarede dem også VEJEN, der føre til alt det ONDE, dvs. overtrædelse af denne Lov - for ellers kunne Han ikke have fortalt dem, at de VISSELIG VILLE DØ, hvis de brød loven.


ÅRSAG til verdens onder

Det kan siges endnu mere tydeligt. Gud gav mennesket frit valg. Han kunne vælge at FORÅRSAGE alt godt og dermed modtage evigt liv og lykke; eller han kunne vælge at FORÅRSAGE ondt. Det er MENNESKEHEDEN - ikke Gud - der er ÅRSAG til alt det onde, der overgår verden. Det er MENNESKENE der foretager valget. Hvad man sår, det høster man.

Der er dog et afgørende pointe: De var nødt til at STOLE PÅ HANS ORD - den Åndelige Lov er lige så usynlig som tyngdeloven! De kunne ikke SE denne lov. Men Gud havde fortalt dem om både den GODE VEJ og DEN ONDE VEJ.

Vi ser nu i Kapitel 3 i 1. Mosebog. "Men slangen var træskere end alle markens andre dyr, som Herren havde gjort …" (vers 1).

Der er mange symboler i Biblen, men Biblen forklarer dem selv. Det er selvfølgelig ynkeligt gammeldags at tro på djævelen i vore dage, men Biblen taler tydeligt om en djævel der hedder Satan. I Åbenbaringens Bog 12:9 og 20:2 finder vi forklaringen på slangen som uden tvivl repræsenterer djævelen. Lad os nu se på Fristeren.


Den listige Frister

Med listighed henvendte Satan sig først til kvinden og igennem hende fik han hold på manden.

"Og den sagde til kvinden: 'Mon Gud virkelig har sagt: I må ikke spise af noget træ i haven?' Kvinden svarede: 'Vi har lov at spise af frugten på havens træer; kun af frugten på træet midt i haven, sagde Gud, må I ikke spise, ja, I må ikke røre derved, thi så skal I dø!' Da sagde slangen til kvinden: 'I skal ingenlunde dø, men Gud ved, at når I spiser deraf, åbnes jeres øjne, så I bliver som Gud til at kende godt og ondt'" (versene 1-5).

Fortællingen her tillægger djævelen snedige og listige egenskaber. Først bringer han Gud i miskredit. Hvad han i virkeligheden siger, er: "I kan ikke stole på Guds ord. Han sagde at I er dødelige og kan dø. Han er bedrevidende, han ved at jeres sjæl er så perfekt, at I kan blive GUD."

Det er ene og alene GUD, DER HAR RET til at bestemme, hvad der er ret og hvad der er synd - hvad der er godt og hvad der er ondt. Gud har aldrig delegeret denne ret eller magt til noget menneske, så han kan bestemme HVAD synd er - men Han tvinger os til selv at vælge OM vi vil synde eller adlyde Hans Lov.

Til rigtigt at bedømme hvad der er GODT, satte Gud sin uomtvistelige åndelige LOV i kraft lige såvel som de fysiske og kemiske love, der, hvis de bliver adlydt, helt AUTOMATISK fører til det GODE - og ved ulydighed fører til det ONDE.

Adam og Eva havde kun GUDS ORD for, at de kunne dø, og her kom Satan og modsagde det. Han sagde at de var UDØDELIGE SJÆLE.

Hvem SKULLE DE TRO PÅ? De havde ingen BEVISER ud over Guds ord, som Satan satte i miskredit ved at påstå det stik modsatte.

Satan fortalte dem, at deres intellektuelle kraft var så stor, at de selv kunne bestemme, hvad der var GODT og hvad der var ONDT. Dette er alene GUDS ret. "I kan blive GUD!" sagde Satan.

Satan appellerede til deres menneskelige FORFÆNGELIGHED. Forestil dig nu: de var lige blevet skabt med et perfekt menneskelig sind, ikke med Guds sind, men med perfekt menneskelig sind. De tillod tanken at fæstne sig i deres sind; tanken om at de ejede intellektuel magt SÅ STOR, at de kunne påtage sig GUDS ENERET til at AFGØRE hvad der er GODT og hvad der er ONDT!

Intellektuel forfængelighed overtog dem! De blev begejstrede, betagede, berusede med forfængelighed ved udsigten til at blive GUD. Til syvende og sidst, hvordan kunne de være sikre på, at Gud havde fortalt dem sandheden?


Det første videnskabelige eksperiment

De så (blev var, er udtrykket Biblen bruger, vers 6) - de brugte observation - at det forbudte træ var godt at spise af, en lyst for øjet og GODT AT FÅ FORSTAND AF. Den intellektuelle forfængelighed var blevet vakt. I forfængelighedens rus brugte de menneskelige argumenter. De besluttede at afvise Guds forklaringer til dem, og i stedet foretage det første VIDENSKABELIGE EKSPERIMENT!

De tog af frugten fra det forbudte træ og spiste den!

Guds eneret på at afgøre, hvad der er GODT og hvad der er ONDT, tog de til sig som deres egen. Dermed afviste de Guds Åndelige Lovs vej, og dette indebar, at de i stedet valgte at bryde Loven! De var PIONERER for menneskeheden, til selv at bestemme hvad der er GODT og ONDT, HVAD DER ER RETFÆRD og HVAD DER ER SYND! Menneskeheden har lige siden gjort hvad der synes ret i egne øjne.

Sådan blev det! De 1) afviste åbenbaring, 2) brugte observation, 3) brugte eksperimenter, og 4) de brugte menneskelig ræsonnement. Det er nøjagtig den samme fremgangsmåde moderne videnskab stadig bruger den dag i dag!

Hvad blev resultatet af deres eksperiment? DE DØDE! De blev forældre til den første kriminelle unge person (teenager måske), den første morder! Der manglede en VITAL kundskabsdimension i deres "videnskabelige proces"!


Langt over menneskelige evner og opdagelsesmuligheder

Der er den livsnødvendige, grundlæggende og vigtige kundskab, som LIGGER UDOVER MENNESKETS OPDAGELSESMULIGHEDER! Sådanne vigtige områder som hvad ER mennesket, HVORFOR er mennesket til og HVORFOR blev han sat på jorden og til hvilket FORMÅL. Hvis der er et FORMÅL, hvad er da DETTE? HVORDAN opnår vi dette? Hvad er VEJEN TIL FRED? Alle nationer søger og stræber efter FRED - alligevel er der ingen der finder den - de har KRIG! Hvad er de SANDE VÆRDIER i livet? Denne verden følger de FALSKE!

Svaret på disse spørgsmål udgør grundlaget, for det menneskene har BEHOV FOR AT VIDE. Alligevel vil man måske lede efter svarene uden at finde dem, for de kan KUN findes igennem ÅBENBARING fra Gud.

Spørgsmål som: HVORDAN blev jorden til, HVORNÅR blev den til, hvor gammel er den, hvor længe har der været mennesker på den - hemmeligheden bag oprindelserne. Disse spørgsmål tager tid, tanker, undersøgelser og tænkning af videnskabsfolk, filosoffer og historiker - og trods deres anstrengelser, kan de kun komme frem med GISNINGER, TEORIER, HYPOTESER - men INGEN BEVISER - DEN ENDELIGE viden kan KUN opnås ved åbenbaring.

Da de første mennesker tog af den forbudne frugt, tog de OGSÅ retten til SELV til at bestemme, hvad der er GODT og hvad der er ONDT. Jeg gentager - ved denne handling afviste de det FAKTUM at Guds levende, ubrydelige åndelige Lov er GUDS VEJ - den der fører til alt det GODE - og brud på denne lov er det, der forårsager ONDSKABENS VEJ - ÅRSAGEN til alt det ONDE. Eftersom disse to første mennesker og menneskeheden lige siden generelt har taget retten til selvbestemmelse, over hvad der er GODT, HAR DE AUTOMATISK FULGT VEJEN der er modsat Guds Love. De har fulgt VEJEN, der har ledt til de uoverskuelige ONDER, der ligger som en tung byrde på denne syge, SYGE verden!!

De har gjort dem selv til konkurrenter imod den LEVENDE GUD. Derfor siger Romerbrevet 8:9: "Kødets attrå er jo fjendskab imod Gud, thi det bøjer sig ikke under Guds lov, og det kan heller ikke gøre det."


Mangler der en dimension?

Selv om de første mennesker, og derefter menneskeheden generelt, afviste Hans lov, skænkede Gud os alligevel SIN ÅBENBARING OM GRUNDLÆGGENDE KUNDSKABER. Vi har det PÅ SKRIFT! Den Hellige BIBEL er denne åbenbaring. Den indeholder historie, instruktion og åbenbaring af grundlæggende viden og profetier.

Den indeholder ikke AL viden. Den indeholder baserende, grundlæggende viden som ellers ikke er tilgængelig for mennesker!

Hvad er der da I VEJEN med vor tids produktion af kundskab? Den livsvigtige dimension MANGLER! Jeg har påstået, at denne mangel for det meste kommer fra at antage falske opfattelser, som man uden videre accepterer og bygger videre på. Når den grundlæggende hypotese er falsk, da vil alt det der bygges ovenpå vakle sammen med den!

Jeg har sagt at redskaberne den moderne videnskab bruger, er observation, eksperiment og fornuft. Er der noget galt med disse redskaber? OVERHOVEDET IKKE! Fejlen ligger i at have AFVIST åbenbaringerne.

Åbenbaring er det eneste sande startpunkt. Når mennesker bruger sine egne falske hypoteser, går den livsbetingende dimension TABT!

Guds Ord - Hans INSTRUKTIONSBOG for menneskeheden - er GRUNDLAGET FOR AL KUNDSKAB. Det er IKKE summen af al viden. Den er fundamentet - de sande præmisser - startgrundlaget - konceptet der fører til at kunne opnå yderligere kundskab.

(Part II)